January 27, 2023
"Cuốn tiểu thuyết nào không khám phá ra thêm được một mẫu sự sống trước nay chưa từng biết là một cuốn tiểu thuyết vô đạo đức.
0
(0)

Điều được miêu tả rất khó chịu là những biểu hiện của nền thống trị Ireland và cả những hành động giả nhân giả nghĩa của nhà thờ Thiên Chúa giáo. Chính vì thế mà ngay cả gia đình đáng lẽ là nơi lui về của những tâm hồn đau khổ, chỗ tựa vững chắc của những đứa con lầm lạc thì ngược lại gia đình đối với Stephen cũng là một bầu không khí thống trị ngột ngạt, vị kỉ chủ nghĩa thấp hèn, tràn ngập sự cuồng tín chính trị và tôn giáo, đầy rẫy sự giả dối và không có khái niệm tự do cho một con người nhạy cảm và mang tâm hồn nghệ sĩ đổi mới như Stephen.

Có thể nhận thấy, xuyên suốt tác phẩm người đọc cảm nhận được nhiệt tâm của James Joyce khi cố gắng phơi bày những mục ruỗng, thối nát của xã hội Ireland, nói như E.M.Melentinski, sự nhiệt tâm ấy đôi khi bốc thành mỉa mai cay đắng nhưng “sự đơn điệu rõ rệt của giọng điệu phủ định không thể khắc phục tính chất hỗn loạn của bản thân việc kể chuyện (trên trình độ kinh nghiệm) mà việc thuật chuyện chỉ được nhấn mạnh bằng sự đa dạng của các thủ pháp, của phong cách bằng sự biến dạng một cách kì lạ của các hình tượng “(43). Và người đọc bước vào thế giới của tác phẩm cũng có cảm giác là mình đang bị vây khốn trong một mê cung của ngôn từ và hình tượng, bị nhấc bổng lên cao và ném ra ngoài trong trạng thái mơ hồ nửa hiểu nửa không, cái trạng thái mà Milan Kundera gọi là “sự hiền minh của lưỡng lự”(44).

Chú thích tài liệu tham khảo

 (1) (44) Milan Kundera: Nghệ thuật tiểu thuyết, Nguyên Ngọc dịch, Nxb Đà Nẵng, 1998, tr. 3.

(2) Từ điển tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2004, tr. 925.

(3)G.S. Phùng Văn Tửu: Phương thức huyền thoại trong sáng tác văn học. Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 10–2007, tr. 4.

(4),(11),(43) Meletinxky, E.M: Thi pháp của huyền thoại, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2004, tr. XIV, 411, 411.

(5),(6),(7),(8) Barthes R: Những huyền thoại, Phùng Văn Tửu dịch, Nxb Tri Thức, Hà Nội, 2008, tr. 292, 289, 289, 295.

(9) Đào Ngọc Chương: Phê bình huyền thoại, Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2009, tr.66.

(10) Khoa Ngữ văn và báo chí trường ĐHKHXHNV: Huyền thoại và văn học, Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2007, tr. 5.

(12),(13),(14),(36)Chevalier Jean – Gheerbrant: Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, (Nhóm dịch thuật: Phạm Vĩnh Cư chủ biên), Nxb Đà Nẵng, 2002, tr. 461, XXI, 144, 15.

(15),(16),(17) Jung Carl Gustav: Thăm dò tiềm thức, (Vũ Đình Lưu dịch), Nxb Tri thức, Hà Nội, 2007, tr. 98, 106, 107.

(18),(19),(20) Từ điển văn học (bộ mới), Nxb. Thế giới, 2004, tr. 972, 973, 973.

(21) John Crowe Ransom (ed): The Kenyon Review Winter 1951 , Vol.XIII No.1, Kenyon College Gambier Ohio, 1951, tr. 506.

(22),(26),(27),(30),(31),(32),(33),(34),(35),(40) Joyce James: Ulysses, Penguin Books, New York, 2000, tr. 309, 692, 143, 50, 144, 397-398, 56, 382, 397, 681.

(23) Bulson Eric: The Cambridge Introduction to James Joyce, Cambridge University Press, 2006, tr. 33.

(24),(41),(42) Brewster Dorothy – Burrell John Angus: Tiểu thuyết hiện đại, Dương Thanh Bình dịch, Nxb Lao động, Hà Nội, 2003,tr. 184, 190, 190.

(25),(37),(38),(39) Joyce James: A Portrait of the Artist as A young man, Wordsworth Classics, 2001, tr. 191, 196, 72, 72.

(28) James Joyce: A portrait of the Artist as a Young man, Everyman’s Library, NewYork, 1991, tr. 57.

(29) James Joyce: Stephen Hero, A New Directions Book, New York, 1963, tr. 73.

…………

Bài đã đăng trên tạp chí NGHIÊN CỨU VĂN HỌC, số tháng 9-2012

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)