October 4, 2023
0
(0)

guerinrennes

                                      Nguyễn Hữu Tình

No
……………..vòng một vòng xe, cô gái xe lại lọn tóc. Tóc trắng như màu xưa nhạt nhạt……
Vòng xe lăn lăn trên lá. Lá vỡ ròn rã. Lá vỡ đều đều…cô nghe ra trong tiếng lá rơi nhịp thơ của Guillaume Apollinaire trôi trên phận người, trên lá…
Lá rơi.
Người dậm.
Đoàn tàu.
Lăn bánh.
Đời người.
Chảy trôi.

Les feuilles.
Qu’on foule.
Un train qui roule.
La vie.
S’écoule

(Guillaume Apollinaire)

………………………………………………….NO !

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

2 thoughts on “No

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)