October 3, 2023
0
(0)

chuon chuon

Nguyễn Hữu Tình                             

Qui Nhơn,

mùa

những cánh chuồn chuồn

nghịch nắng.

Nắng theo gió qua trời đem hương sắc gởi về trên màu lá. Sắc xuân ngày nào giờ vàng vọt lá rơi.

Người nhặt lá, nhặt cho mình màu nắng. Nắng theo người và nắng ngủ bên người.

Người

ôm nắng

giấu mình

trong nắng…

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

3 thoughts on “Qui nhơn của tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)