December 4, 2022
0
(0)

Ai có hiểu
Một ánh mắt một nụ cười hiu hắt
Ai
Bảo
Ai
Đêm dài – Thiếu nắng
Aihoaban1
Bảo
Ai
Lửa nến
Đốt lòng
Se sắt
Đọng
Rơi

Nguyễn Hữu Tình

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

1 thought on “BAN SƠ

  1. Ai nhớ ai thương ai có biết
    Ai thương ai nhớ ,nhớ ai nhiều
    Ai hay có hiểu tình ai đó
    Ai nỡ vô tình ai có hay !!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)