January 27, 2023
0
(0)

Nguyễn Hữu Tình

Một ngày không có em

Hoàng hôn buông chùng quên qua núi

Một ngày không có em

Mây thôi cười

Và gió thôi bay

Em đâu rồi

Mùa thu quên buông látuoi-la-phong-rung-buon-0

Anh góp nhặt

Nhẹ gom mây ươm nắng

Để đông về

Em vẫn có mùa thu

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)