January 27, 2023
mới vừa cởi áo cho nhau đã nghe ước mộng qua cầu gió bay mới vừa một chút cầm tay đã trôi thân đến nơi đày đọa thân.
0
(0)

                                 Nhật Chiêu  

Ta biên kịch

vào vai bản thân

ta sắm áo

khoác lên mình trần

cõi người ta ấy

diễn người tình không.

Lần bước dặm xanh tìm cái đẹp

ta hóa thân vào áo cỏ non

cỏ non xanh tận chân trời chứ?

hay tận chân trời sẽ tận không.

Người tình không ấy

là Tiên hay Kiều

những người con gái

đoạn trường bao nhiêu.

Dẫu là một thuở họ yêu

cũng chưa hái quả những chiều xuân đâu

mới vừa cởi áo cho nhau

đã nghe ước mộng qua cầu gió bay

mới vừa một chút cầm tay

đã trôi thân đến nơi đày đọa thân.

Vào cõi tình nồng

bỗng tan như sóng

 vào cõi tình rỗng

hóa người tình không.

Người tình không, người tình không 

lắng nghe trong lệ những dòng thơ trôi

Cõi người ta ấy

diễn mà mua vui

cõi người ta ấy

người đâu hỡi người!

              N.C


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

1 thought on “ NGƯỜI TÌNH KHÔNG

  1. thích cái nhẹ bẫng mà da diết lặng đằm của điệu thơ, như lời ru: cho người, cho mình, cho tình, cho đời…, dù đời vỡ, tình tan, người xa cách, mình cô lẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)