January 27, 2023
...Nhân gian mà chàng thường nói là thế sự vô thường... Chẳng với tới ánh mặt trời ba tấc... Thiên đường ấy là nơi thiếp đã từng yêu chàng..
5
(1)

[玉面 小 嫣然- Ngọc Diện Tiểu Yên Nhiên ]

三寸 天堂

三 寸 天 堂
Sān cùn tiān táng

停 在 这 里 不 敢 走 下 去
Tíng zài zhè lǐ bù gǎn zǒu xià qù

让 悲 伤 无 法 上 演
Ràng bēi shāng wú fǎ shàng yǎn

下 一 页 你 亲 手 写 上 的 离 别
Xià yī yè nǐ qīn shǒu xiě shàng de lí bié

由 不 得 我 拒 绝
Yóu bù de wǒ jù jué

这 条 路 我 们 走 得 太 匆 忙
Zhè tiáo lù wǒ men zǒu deù tài cōng máng

拥 抱 着 并 不 真 实 的 欲 望
Yǒng bào zhe bìng bù zhēn shí de yù wàng

来 不 及, 等 不 及 回 头 欣 赏
Lái bù jí , děng bù jí huí tóu xīn shǎng

木 兰 香 遮 不 住 伤
Mù lán xiāng zhē bù zhù shāng

不 再 看
Bù zài kàn

你 说 过 的 人 间 世 事 无 常

Nǐ shuō guò de rén jiān shì shì wú cháng

借 不 到 的 三 寸 日 光

Jiè bù dào de sān cùn rì guāng

那 天 堂 是 我 爱 过 你 的 地 方

Naø tiān táng shì wǒ ài guò nǐ de dì fāng


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)

Related News