October 3, 2023
Tháng 4, mùa những cánh chuồn chuồn nghịch nắng. Nắng theo gió qua trời đem hương sắc gởi về trên màu lá. Người nhặt lá, nhặt cho mình màu nắng. Nắng theo người và nắng ngủ bên người. Người ôm nắng Và giấu mình trong nắng...
4.9
(7)


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 7

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

2 thoughts on “Tháng 4 – mùa hoa nắng

  1. Chúng ta gặp nhau, như định mệnh, trong hiện thực, nhưng sống với nhau trong mộng tưởng…nơi ấy không có anh, không có em, chỉ có hoa và những giấc mộng biệt ly… Ôi, cung thương, cung trầm trôi hoa, trôi mộng, trôi cả tình em vào hư huyễn…
    ————–
    Tạ lòng nghi ngẫu một miền hoa chiều tháng 4!
    Good Days!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)

Related News