October 3, 2023

For my disciples

5
(1)

Thầy gởi phần bài tập thực hành cho sơ đồ nhấn âm – toàn file 1900 từ, vì file quá lớn do đính kèm hình ảnh minh họa và file Mp3 hỗ trợ với những chú thích cần thiết, nên thầy sẽ cắt file ra thành nhiều phần nhỏ ( mỗi phần khoảng 50 đến 100 từ) và post dần hàng tuần (khoảng 2-3 ngày 1 lần). Là học trò của thầy, các bạn cập nhật thường xuyên để lấy bài về học. Thầy chắc chắn sẽ khảo bài bằng 1 cách thức nào đó theo mỗi lớp khác nhau.

[Để xem được hình ảnh đầy đủ thì khuyến cáo nên download về máy và mở bằng office trên máy có cài đầy đủ font IPA , không nên xem bằng word online]

————————————————————————————————
p3. Từ 100 đến  Từ 150
https://1drv.ms/u/s!An2KFmy6_bsSgrwJUdQFgUfy62RBNw?e=IQglc5
P2. Từ 50 đến Từ 100.
https://1drv.ms/w/s!An2KFmy6_bsSgoYTFdSLWiF7oEPe0w?e=3yqY2J
https://1drv.ms/b/s!An2KFmy6_bsSgoYSlZb7vsVjAXhodg?e=kTrIlC
P1. 50 Từ đầu tiên:
https://1drv.ms/w/s!An2KFmy6_bsSgroJiEbOJJhUbTGPhQ?e=ybpN0m
https://1drv.ms/b/s!An2KFmy6_bsSgroILb3kiKDL1j4AwA?e=FbEXB6
[còn nữa 🙂 ]
 

cialis

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?