November 30, 2023

Some recorded files from my disciples

5
(1)

Thầy gởi lên đây một số file  ghi âm có chất lượng đọc tiến bộ của các bạn đã nhiệt tình luyện âm mỗi ngày / đêm. Các bạn có thể down file về thưởng thức, NGHE người mà LUYỆN mình.


Click the link you choose to listen:
Ngày 5.8.2020
https://1drv.ms/u/s!An2KFmy6_bsSgr0I9fgIOpPIptn-qQ?e=TPemhA

Ngày 3.8.2020
https://1drv.ms/u/s!An2KFmy6_bsSgrxy3ifb5SDQ8pAn0w?e=eD5JD6

Ngày 2.8.2020
https://1drv.ms/u/s!An2KFmy6_bsSgrxxghcy25mGFyXlkQ?e=iJkG0Z

Ngày 30.7.2020
https://1drv.ms/u/s!An2KFmy6_bsSgrw6PCflGWBKmvR_OQ?e=vvJflm
https://1drv.ms/u/s!An2KFmy6_bsSgrw7a8UQNgIhFKb61g?e=HqeFmI

Ngày 29.7.2020
https://1drv.ms/u/s!An2KFmy6_bsSgrwZtU4cMGCSd2eIHQ?e=HImps0

Ngày 28.7.2020
https://1drv.ms/u/s!An2KFmy6_bsSgrwScVTqYP5Xjy8sFw
https://1drv.ms/u/s!An2KFmy6_bsSgrwQts9edIiS_E_Ymg
https://1drv.ms/u/s!An2KFmy6_bsSgrwRjLuNYrVXOxLv3Qhttps://www.cialisdeals.comviagra fiyat

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?